ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Документи

ПРАВИЛНИК

ЗА РОДИТЕЛИТЕ на ДГ № 108 „Детско царство“,

изработен въз основа на извадки от Правилника за дейността,

  Правилник за вътрешния ред и Правилника за БУТ

 

  1. Приемане на деца

Чл.1. Всички деца, кандидатстващи за приемане в ДГ № 108 се регистрират в информационната система за обслужване на детските заведения/ИСОДЗ/.

Чл.2. Регистрирането и кандидатстването в ДГ № 108 се извършва по електронен път директно в сайта на ИСОДЗ на адрес:  www.kg.sofia.bg.

  1. Записване . Необходими документи

Чл.3. /1/. Родителите на класираните от ИСОДЗ деца подават заявление – образец за прием, което са уточнени необходимите документи, определени от ИСОДЗ

3.Ежедневен прием и дневен режим

Чл.4. Работното време на ДГ № 108 е от 7.00ч до 19.00ч като се осигурява и 12 часово медицинско обслужване. Работното време на учителите е от 7.30 до 18.30 ч с един час застъпване на обяд. Приемът на деца започва от 7.00 ч.

Чл.5. До 7.30 ч. децата се събират във фоайето на първия етаж от мед.сестра. Ако има карантина в някоя група, децата от тази група се приемат в групата си от лелята до идването на учителката, за да няма смесване на здрави и карантинни деца. В 7.30 ч децата се поемат от първата учителка, а в 8,00 ч  всички се качват в групите си задължително придружени от учителка. От  7.30  до 8.00 ч във групите се извършва текуща дезинфекция и проветряване. Когато дете се води до групата родителят е длъжен лично да го предаде на учителя.

Чл.6. Децата се приемат сутрин до 8.45 ч. Всеки родител задължително изчаква медицински преглед на детето си и уведомява мед.сестра за всички здравни проблеми, ако има такива.

Чл. 7. След 8.45 ч градината се затваря, за да се осигури безопасността на децата и

в сградата. На родителите, които се налага да водят децата си след 8.45 ч това се разрешава след предварителна уговорка с учителката и изчакване на входа. Родителите на закъснелите деца не влизат в сградата, а предават детето си на отворилия вратата служител.

От 7.00 до 8.30 ч всеки родител може да предаде по телефона на мед.сестра ако детето ще отсъства за деня. Ако няма обаждане до края на този час и детето не се яви за първия ден на отсъствието си се начислява такса.

Телефони за връзка: 02 979 15 12 за централа и 02 979 0840 за филиал.

Чл.8. Децата се водят на градина без скъпи накити, бижута и лични скъпи играчки. Учителките и мед.сестри не носят отговорност за липсата или повреждането им. Ежедневните дрехи трябва да са удобни и да дават възможност на децата да се обслужват сами.

Чл.9. Всяко дете има гардеробче, чието съдържание родителите редовно контролират и следят да има удобни вътрешни обувки, резервно бельо и достатъчно дрехи, през лятото – шапка за слънце и не допускат там да се съхраняват остри и опасни вещи, играчки и лекарства и легло, чието спално бельо се сменя на всеки две седмици и при нужда. Родителите на децата от първа група осигуряват проекторни пелени против намокряне до създаване  на навика.

Чл.10. Новоприетите деца могат да бъдат взимани на обяд по преценка на родителите и учителите с оглед безболезнената им адаптация. След обяд децата се издават от 16.00 до 18.00 ч. от учителите, а тези които остават след 18.30 ч от мед.лице. през зимния период в края на работния ден, когато децата в групата останат 1-2, се събират в една група на първия етаж.

Родителите нямат право да закъсняват след 19.00 ч. Деца, издадени след приключване на обявеното работно време се водят на отчет като при два случая родителя се уведомява писмено за евентуално отстраняване от градина.

Чл.11. На първата родителска среща се уточнява дневния режим на групата, програмата, учебните помагала на децата за годината, както и начина за осигуряването им, начините на уедаквяване на изискванията по отношение хранене, правила на поведение, зачитане правата и задълженията на децата, цялостната им дейност по време на престоя  в групата в градината.

Чл.12. при намаляване броя на децата в отделна група под норматива /12 деца/ и при производствена необходимост/ваканции, дни за отработване и др./ се сформират сборни групи, в които работят различни учители.

Чл.13. През четирите години на престой в детската градина групата не сменя помещение, което дава възможност за поддържане и опазване на базата от деца и родители.

Чл.14. През годината децата се обучават по избраната Програма и усвояват ДОС за възрастта си. В началото и в края на всяка учебна година учителите извършват оценяване на всяко дете на входно и изходно ниво, с което родителите индивидуално могат да бъдат запознати.

Чл.15. Чрез съчетаване индивидуално и групово обучение, чрез правилно редуване статични и раздвижващи моменти децата се обучават и възпитават ежедневно. Част от  резултатите от тази дейност родителите могат да видят на таблата пред групите и тържества, от ежедневните контакти с децата и учителите, от посещенията в групата.

Чл.16. Във всяка група може да има до две деца „със специални образователни потребности”/това са деца с хронични заболявания, увреден слух, нарушено зрение, с физически увреждания, с множество увреждания, с обучителни трудности, с езиково-говорни нарушения/. За работа с тези деца се осигуряват социално-битови условия, при нуждапридружители са ресурсни учители, логопеди и психолози, като престоят им в групата е желателно да е кратък.

  1. Хранене

Чл.17. Децата в детското заведение се хранят четири пъти дневно – закуска сутрин, плод в 10.15 ч., обяд и следобедна закуска.

/1/ Храната се подготвя според изискванията на системата НАССР и Наредба №6 и № 10 за здравословното хранене на децата в детските градини. Седмичното меню се изработва от комисия и може да бъде видяно от таблото.

/2/ По време на хранене се ползват без спестяване необходимите съдове, прибории салфетки, като според възрастта на децата се включват постепенно вилица и нож. С поведението си учителят и пом.възпитателят са пример за подражание и поставят изисквания за културно хранене. Според възрастта се спазват и изикванията за самообслужване. Заедно с родителите се създава и затвърдява навика за самостоятелно и правилно хранене.

/3/ закуската на закъсняло дете се пази до 9.30 ч , обяда на неявило се дете се разпределя на желаещите деца. Деца, доведени в детското заведение след 9.15 ч трябва да са закусили в къщи. Храна за в къщи не се дава.

  1. Медицинско обслужване и здравеопазване

Чл.18. Медицинско обслужване на детското заведение се осъществява от 2 медицински сестри, чиито работодател е кмета на района. Контролът върху дейността им се осъществява от директора на ДГ № 108 и от органите на СРИОКОЗ.

Чл.19. Здравеопазването се извършва съобразно общ закалителен режим, който е задължителен за изпълнение и се контролира от медицински сестри.

Чл.20. Медицинската сестра:

*осъществява системно наблюдение на физическото и нервно-психическото състояние на децата, контролира и оценява физическта им дееспособност. Организира провеждането на закалителните процедури;

* осъществява системно наблюдение и контрол над режима на децата през деня в съответствие с възрастовите особености и физиологични потребности. Контролира изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и обучава помощния персонал как се извършва тя;

*ежедневно провежда филтър. Когато тя отсъства филтъра се извършва от учитля първа смяна и се отразява в тетрадката за предаване и приемане между смените;

*взема мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;

*преди започване на плуването взема мнението на личния лекар на всяко плуващо дете/медицинска бележка/. Контролира състоянието на водата в басейна и температурата на помещението;

*при заразно заболяване изолира карантинираните групи и деца и не допуска сливане;

*организира здравното възпитание на деца и родители. Преустановява приема на нови и отсъстващи деца в съответната група на детското заведение до преминаване на карантинния период;

*контролира редовното извеждане децата на чист въздух. След 10.30 ч при подходящи метерологични условия децата се извеждат на двора задължително в присъствието на лелята на група, която осигурява вода за пиене и при нужда води децата до тоалетната;

*при организиране на следобедната почивка следи всяко дете да ползва само личното си легло и бельо. При събиране на две групи следи бельото на външни за групата деца да бъде сменено. Учителката, помощник-възпитателят и медицинската сестра следят и преценяват кога децата да се завиват с чаршафче, кога с одеяло, кога да спят с потници и кога голи;

*В медицинският кабинет са оборудвани спешни шкафове с медикаменти, които са на разположение от 7 до 19 ч. с пряк отговорник медицински сестри;

*При травма, оплаквания и др. Учителката е длъжна незабавно да предостави детето на мед.сестра за оказване на долекарска помощ. При нужда мед.сестра придружава детето до поликлиниката или друго болнично заведение;

Ежедневно пробва храната, присъства на влагането на продуктите и разпределението на готовата храна. Следи за състоянието на хранителните продукти в складове чрез водене заедно с домакина на специална тетрадка за годността на стоката. Следи за състоянието на здравните книжки на персонала, както и препоръките от СРИОКОЗ.

Чл.21. Не се приемат деца с температура, повръщане, обриви и разтройство.

*Деца с алергична хрема, кашлица или конюнктивит могат да посещават детското заведение с бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.

*Забранено е внасянето на лекарства за лечение на дете в групата. При нужда и по преценка на мед.сестра тя поема това задължение.

*Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детското заведение. Подновяването на посещението в детското заведение става само с бележка от личния лекар.

6.Детски отдих и туризъм

Чл.22.  За укрепване здравето на децата над 3 годишна възраст може да се организира зимен и летен курортен отдих от страна на родители и учители. Курортният отдих на децата се организира от ръководството на детското заведение, като се спазва Наредба № 2 на МОН за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм с допълнения.

  1. Права, отговорности и задължения на родителите

Чл.23. Родителите имат право да:

*се запознават с условията, при които се отглеждата и възпитават децата им,

*правят предложения и участват в подобряване на базата и условията за живот;

*посещават открити моменти, празници и развлечения, за които предварително уведомяват;

*предлагат и участват в избирането на база и време за отдих на децата си;

*докладват писмено на Директора за констатирани нарушения и инциденти.

Ръководството на детското заведение е длъжно да вземе своевременно отношение по постъпилите писмени жалби/завеждат се във входящ дневник/ и в 15 дневен срок да отговори и то в полза на децата.

*получават редовна информация за развитието на детето си;

*участват в избора и работата на родителските активи.

Чл.24. Родителите са длъжни:

* Да спазват хигиенните изисквания, да не нарушават дневния режим на децата, да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си. Родителите  са първи помощници на учителите и мед.сестри в осигуряване  условията и възпитанието на децата. Родителите са длъжни да съдействат за възпитанието на детето в дух на хуманност, доброжелателност и културно поведение.

* Да осигуряват пижама, съобразена със сезона, резервни дрехи за преоличане в надписана торбичка/раничка/, вътрешни удобни пантофи, найлон против подмокряне на леглото/за първа група/. Ежедневно, особено в малките групи следят състоянието на раничките на децата си за мокро бельо.

При влизане в групата родителите го правят задължително с калцуни, които се съхраняват в гардеробчето на детето.

*При отсъствие на дете от детското заведение над 10  календарни дни се представя мед.бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни и главови въшки. Децата с алергична хрема, кашлица или конюнктивит могат да посещават детското заведение с бележка от личния лекар. В нея трябва да бъде написана точната диагноза.

*Не се приемат деца с температура, повръщане , обриви и разтройство. Забранено е е внасянето на лекарства  за лечение на дете в групата. При нужда и по преценка на мед.сестра тя поема това задължение. Родителите са длъжни да изчакат докато мед.сестра прегледа детето им за паразити. Дете, на което са открити паразити, обриви, температура се връща от детскто заведение. Завръщането в детското заведение става с мед.бележка от личния лекар, че детето няма паразити и е здраво/не е контактно/. При водене на детето родителите трябва да уведомяват мед.сестра за възникнали здравословни проблеми с детето им.

*Всички тревоги, проблеми, предположения и др. родителите могат да предоставят писмено на учителите или Директора.

*Децата се предават и взимат лично от учителката или друго длъжностно лице, като изпращат децата си сами на детска градина. Децата се предават лично на родителите. Ако детето се прибира от член извън семейството, родителите са длъжни да попълнят декларация, с която упълномощават кой ще взема детето от детското заведение. При еднократно взимане от друг възрастен предават изрична писмена  декларация на учителката. Не се разрешава децата да се прибират от други деца/по смисъла на Закон за закрила на детето, дете е всяко лице под 18 години/.

*При промяна на семейното положение родителите са длъжни да уведомят и при нужда да представят копие от ограничителен документ/ако има такъв/, свързан с детето.

*При промяна на телефони, лични лекари и месторабота, както и при откриване на някакво заболяване, водещо до ограничения, родителите са длъжни да информират незабавно учителите в групата и мед.сестра.

*Да водят и взимат децата си в трезво и адекватно състояние. След взимане на детето от площадка на двора ограничат престояси при останалите деца.

Чл.25. /1/ Родителите подпомагат по свое собствено желание финансово и материално по собствено желание детското заведение чрез дарения, спонсорства или труд: съдействат за обогатяване и поддържане на базата, за подобряване условията и разнообразяване живота на децата.

          /2/ За нормалната учебна дейност на всяко дете родителите осигуряват необходим минимум учебни пособия – цветни моливи, лепила, флумастери, водни бои, пластелин, блокчета, тетрадки, подходящи книжки и дидактични материали, които се съгласуват на първата родителска среща с учителите и Директора.

      /3/ По желание на родителите/изразено писмено/ срещу заплащане , ДГ №108 осигурява допълнителни педетотически услуги – английски език, плуване, приложни дейности, народни танци и футбол. Всички подробности се уточняват на родителските срещи.

Чл. 26. При честване на рождени дни и празници, родителите могат да внасят бонбони, торти и натурални сокове/ако няма изрична забрана за това/, но само със съответния документ за годност, който се предава на мед.сестра. От всички външни продукти се оставят 48 часови проби.

Чл.27. Родители, учители и медицински сестри заедно работят за създаване на нужни навици и умения у децата, които уточняват непрекъснато в лични разговори и контакти и на родителски срещи.

    Закрила правата на децата:

Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание: физическо, психическо, умствено, нравствено и социално развитие:

*Родителите нямат право да влизат в саморазправа с персонала, със своите и другите деца, както и да си служат с грубости. Не влизат в пререкания и уточнения помежду си и с учителите и не дават оценка в присъствие на децата;

*При забелязване някакви форми на насилие над децата всички/родители и учители/ са длъжни да уведомят директора, а той Комисията за закрила на децата;

*родителите полагат грижи за децата си в съответствие с изискванията на Етичния и Семейния кодекс и Закона за правата на детето, подпомагат дейността на детското заведение в противодействието му срещу дискриминацията на децата във всички нейни форми на проявление.

В ДГ № 108 е разработена и приета Процедура за превенция на насилието над деца, която има за цел да подпомогне родителите и персонала в процеса на разпознаване на белезите на насилие над деца и да гарантира безопасна среда и стимулиращо отношение за всяко дете. Процедурата разписва реда за сигнализиране на органите за закрила на детето при съмнение за насилие над деца.

Чл.28. От 1.9.2013 г децата от подготвителните групи до края на м. октомври  се представят в отдел „Социално подпомагане” служебни бележки, че децата са записани в детска градина или училище. Въз основа на това получават  и детски добавки.

Чл.29. Ежемесечно ДГ представя служебни бележки в „Соц.подпомагане” за всяко дете, което има 3 и над 3 неизвинени отсъствия за месеца.

Организация на работа през ваканциите:

Чл.30. Ваканциите през учебната година в детската градина съвпадат с официалните ваканции на училищата, които се обявяват предварително  от МОН. Родителите  имат право да не водят децата си през тези дни.

За всяка официална ваканция се извършва предварително писмено проучване, в което срещу подпис всеки родител заявява предпочитанията си. Всички заявени присъствени дни се заплащат или се извиняват единствено с медицинска бележка по болест. Проучванията за лятото се извършват  до 31 май на всяка година и на базата на заявения брой деца групи се ползват отпуските от учителите.

 Според заявения брой деца се определя и броя на групите, които ще работят. Те са сборни и децата в тях се разпределят равномерно по брой и при възможнжст по възраст.

Първи се разформироват големите групи – на 6 и 7 годишните. В сборните групи работят учителите, които не са в отпуск и при нужда – външни заместници.

През месец август в района работят само дежурни градини, които се определят предварително и децата за тях се записват до края на месец юни. За да се посещава дежурна градина всеки родител предварително подава заявление по образец, което се входира от директора. На база на подадените заявления се сформират групите в дежурната градина. При неподадени в срок заявления не се гарантира място на детето. При подадено заявление за посещение и неявяване отсъствията през заявените дни се заплащат или се извиняват само с мед.бележка.

През м. юни и юли децата от двете сгради се събират в едната в сборни групи,за  което родителите се информират предварително. В карантинни групи не се сливат и не смесват здрави и контактни деца.

        Такси

Чл.1. За престоя  на децата в ДГ № 108 родителите заплащат ежемесечна такса в размер на 60.00 лв, чийто размер е определен с Наредба за администриране на местните данъци и такси на територията на Столична община: Решение № 894 на СОС – Протокол 93/23.11.2006 г.; Изменение и допълнение с Решение №25 по Протокол № 56 от 28.01.2010 на СОС – в сила от 01.02.2010 г .

Чл.2/1/ Не се заплаща такса за:

  1. Деца, чийто родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност, деца пълни сираци, деца на загинал/и родител в прозводствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебен дълг.
  2. .Деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация, издадена съгласно Наредба за медицинска експертиза и работоспособността, приета с ПМС № 99 от 31.05.2005 г. Освобождаването от заплащане се извършва въз основа на подадено заявление от единия от родителите или настойник и медицинска експертиза, издадена на основание и по ред, предвиден в наредбата.
  3. Трето и следващи деца на многодетни родители.

Чл.3./1/ В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано  и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30/тридесет/ работни дни – от 15 септември на текущата година до май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

/2/ Не се заплаща такса и за времето, в което детската градина или отделна група не работят, поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато  в детското заведение се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от юни до 31 август, както ваканциите, определени със заповед на министъра на МОН за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.

/3/ Не се заплаща такса при отсъствие на детето поради заболяване, удостоверено с медицински документ. Мед.бележка се представя до края на последния ден на текущия месец на мед.сестра. Ако отсъствието на детето поради заболяване продължаа и следващия месец, родителите са длъжни в последния ден на предходния месец представят медицинска бележка, с която да се извинят отсъствията на детето въпреки, че боледуването не е приключило. При завръщане на детето в детското заведение след боледуване се представя медицинска бележка за останалия период на отсъствие.

/4/ Месечната такса, намалена при условията на ал.1 или ал.3 не може да бъде по-ниска от 50 на сто от размера /60.00 лв. пълен размер/, определен с Наредбата за администриране на местните данъци и такси на територията на Столична община има характер на абонамент.

/5/ Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал.3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса по ал.4. В детското заведение не се приемат деца без заключение на личния лекар, че детето може да посещава детското заведение.

Чл.4./1/ Такса се заплаща с 50 % намаление за:

1.Деца с един родител;/Деца с един родител са деца, чийто баща е неизвестен и деца, един от родителите, на които е почанал/.

  1. Деца, единият от родителите, на които е учащ, редовен студент или редовен докторант.

/2/ За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и със 75 на сто за второто дете.

/3/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

/4/ Разпоредбите на ал.1 и ал.3 могат да се прилагат едновременно.

Чл.5./1/ При ползване на преференциите  по чл.14 и чл.16 родителите подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детското заведение са приети близнаци, поредността им се определя с копие от удостоверението за раждане, издадено от  отдел „Гражданско състояние” на общината по месторождение на децата.

/2/ В случаите по чл.16 ал.1,т.1, когато бащата е неизвестен, към документите по ал.1 се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.

/3/ Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.1.

Чл.6. Таксите се заплащат в началото на всеки месец – десет календарни дни при касиера на ДГ № 108. След 10-то число се начисляват лихви. Деца с неплатени такси се отстраняват от детскта градина до заплащане на дължимите суми.Ако детето е било предишния ден на детска градина  и до 8.30 ч. на следващия ден, родителите не са уведомили, че детето ще отсъства – се води присъствие за деня и се начислява такса. Храната му се разпределя между останалите деца. За втория ден, ако детето не се яви до 8.30 ч – му се пише отсъствие и причините се уточняват допълнително с родителите.

  1. Отписване

Чл.7. Децата се отписват от детското заведение, след заплащане на дължимите такси:

*при постъпването им в първи клас за всички деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят  в първи клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това, като задължително трябва да са посещавали подготвителна група в ДЗ преди постъпването в първи клас. За деца, които следва да постъпят в първи клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието;

*по желание на родителите, изразено писмено.

Чл.8. Децата от подготвителните групи могат да посещават ДГ № 108 до записването им в първи клас.

 

Родителите са длъжни да спазват Правилника на ДГ № 108, с който се запознават срещу подпис на първата родителска среща.

 

Директор на ДГ № 108

/ Н. Йовчева/