ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

  1. 2018 г - Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3 години и 7 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция“;
  2. 2019 г - Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи;
  3. 2019 г - Програмата "Нестле за по-здрави деца";
  4. 2019 г. - Проект на МОН за ИКТ;
  5. 2020 г. – Проект ПУДООС „Обичам природата и аз участвам”;
  6.  2020 г. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ".