ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

  1. 2018 г - Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - „Прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 до 3 години и 7 месеца, за определяне на риска от обучителни затруднения и тяхната превенция“;
  2. 2019 г - Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи;
  3. 2019 г - Програма "Нестле за по-здрави деца";
  4. 2019 г. - Проект на МОН за ИКТ;
  5. 2020 г. – Проект ПУДООС „Обичам природата и аз участвам”;
  6.  2020 г. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ";
  7. 2020 г. - Проект " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование "  на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" - модул "Такси";
  8. 2021 г. - Национална програма "Успяваме заедно" - модул 2 "Иновативна детска градина";
  9. 2021 г. Проект  BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи";
  10.  2022 г. Проект BG05M2OP001 - 3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи".