ДГ №108 Детско царство
Детска градина в град София

Програма

 

Програмна система

Екипът на ДГ № 108 "Детско царство" работи с ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ: "Аз ще бъда в детската градина", "Аз ще бъда ученик", Златното ключе", "Вики и Ники" и материали, одобрени от МОН и съобразени с ДОС:

 Във всички групи на ДГ се използват материалите и познавателните книжки на издателствата   "Бит и техника" и "Клет" по следните ОН, в които се реализират основните форми на педагогическо взаимодействие, а именно педагогическите ситуации :

Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.

Математика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда,Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности.

Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество.

Музика Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане,Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.

Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра:Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника.

Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност.

                              

Програмна система на издателство „Аз ще бъда в детската градина“  е интегрирана и създадена в името на детето, в помощ на учителя и родителя, разработена по възрастови групи - яслена, първа, втора, трета, и четвърта.

Идеология
Програмните системи осигуряват пълноценно детско развитие и възможност:

Детето да е спокойно, щастливо, уверено, успешно да навлиза в социалния свят, в познанието и творчеството;

Родителят да "израства" заедно с детето, като му помага да разгърне своя потенциал, да се чувства уверено и като равностоен партньор с учителите;

Учителят с по-малки усилия да постига удовлетворение и по-добри резултати в ежедневната си работа с децата и родителите.

                             Основни принципни положения

Основните принципни положения, заложени при разработването на програмните системи са:

Детето е център и субект в педагогическото взаимодействие;

Осигуряване на равни шансове за всички деца при отчитане на индивидуалните темпове на детското развитие;

Дейностно интегриране на образователното съдържание по всички направления;

Развитие на социално важни качества и умения.

 Програмна система "Златно ключе" на издателство "Бит и техника"

 В книжките са предложени дидактични игри, упражнения и конструктивни модели, които позволяват реализиране на постепенна смяна на доминиращата игрова дейност с дейности, в които се диференцират игровите от учебните мотиви – игра с учене, без да се слага рамка на педагогическата практика. Всяка една от предложените педагогически ситуации поставя детето в условия на проблемност така, че да предизвика у него желание и готовност да мисли, преживява, решава и действа, да развива своето въображение, емоционалност и инициативност, да прави самостоятелен избор и не на последно място – получените представи и знания да пораждат у него нови въпроси и желание за откривателство и творчество.   

Програмна  система "Вики и Ники" на издателство "Клет" осигурява на децата:
- емоционален и психологически подход, като се имат предвид особеностите на сензитивния период в детската възраст.
- ясно заявен прагматичен и дейностен подход в обучението;
- оптимални условия за развитие на индивидуалния и личностен потенциал на детето;
- развиващи игри, интерпретирани в познавателен план във всяко образователно направление;
- игри за развитие на фината моторика с цел стимулиране на интелектуалния и творчески потенциал на детето;
- хармонично развитие и стимулиране на детското любопитство към всичко ново в света;
- дидактични игри и материали към съответните теми. 

Основната цел в образователната система "Вики и Ники" е практическо усвояване на ключови знания, умения и компетентности, съобразени със сензитивното и интелектуалното развитие на децата.  Тази програмна система се отличава с богатство от интелектуални ресурси за работа на учителя и детето, които включват както книжни, така и електронни носители на информация.