ДГ №108 Детско царство

Детска градина в град София

ДЕТСКА   ГРАДИНА  № 108 „ ДЕТСКО  ЦАРСТВО „

София, 1592,

район  Искър,

жк. Дружба,

ул. 5048 №5,

тел.: 02/979 15 12

E-mail:  dg 108@abv.bg

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА  КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА  ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА /2018 - 2019 г./

На   основание   чл.19   от  Наредба  №5   за  предучилищното   образование.Правила  за  осъществяване  на  допълнителни   образователни   дейности  в общинските  детски  градини   на  територията   на  Столична  община    приети с решение №135  на СОС  от  06.04.2017 г. Решение  №795  на  Столичния  общински  съвет  от  21.12.2017 г  за  изменение  и допълнение  на  Правила  за  осъществяване  на  ДОД  в  общинските  детски  градини  на  територията  на СО.Закон  за  предучилищното  и  училищно  образование.Ръководството  на  Детска  градина №108 „Детско  царство „ обявява  конкурс  по  документи  за  допълнителни  образователни  дейности

Английски  език и Логопед

Допълнителните   образователни  дейности  извън    държавните    образователни  стандарти    могат  да се  осъществяват  от  физически   и/или  юридически    лица,  регистрирани  съгласно  Търговския  закон  и  Закона  за  търговския  регистър,или  юридически  лица  с  нестопанска  цел,регистрирани  съгласно  Закона за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел, които  имат  за  предмет  в  учредителния  акт  извършването  на  стопанска  дейност  при  условията  на  чл.3 ал.4 и  ал.5  от  Закона  за   юридическите   лица  с  нестопанска  цел. 

Обявата  за  конкурса  е  поставена  на  видно  място  в  сградата  на ДГ 108 „Детско  царство „. Изпратена  е  в  район  „ Искър „ и  Дирекция  Образование  в  Столична  община  и  съдържа:

Необходими  документи  за участие в конкурса :

1.Списък  на  документите

2. Заявление  за  участие  в  конкурс  за  ДОД  по  документи с  посочени  данни  за  обратна  връзка.

3. Заверено  от  участника  копие на документа за регистрация или единен  идентификационен  код, когато  участникът  е  юридическо  лице  или  едноличен  търговец, а  когато  е физическо  лице – копие  от  документ  за  самоличност. Когато  не  е  представен  идентификационен  код, участниците  са  длъжни  да  представят  удостоверение  за  актуално  състояние – оригинал  или  заверено  копие. Участникът, който  е  сдружение  с  нестопанска  цел  следва  да  представи  съдебно  решение  за  регистрация  и  заверено  копие  от  устава  съгласно  Закона  за  юридическите  лица  с  нестопанска  цел.

4. Декларация   на  основание  чл.220 ал.1  от  Закона  за  предучилищното  и  училищно   образование, че  педагогическият  специалист  не  е извършвал  срещу заплащане   обучение  или  подкрепа  през  предходната  учебна   година по  смисъла  на  чл.178, ал.1 т.2-7  и  14 и чл.187 ал.1 т.2 и 4 на  деца  в  детската  градина, ако  това  заплащане  е  от името  и  за  сметка  на  децата - включително  и  със  средства  на  настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва  от кандидата.

5. Валидно свидетелство за съдимост на съответният преподавател.

6. Референции от инструкции, доказващи качеството на определената ДОД.

Изискването не се прилага за ново регистрирани фирми.

7. Проект на договора в който се попълват  данните на кандидата и се подписва от него.

8. Оферта, която трябва да съдържа:

- Списък  с  имената  на  всички  педагогически специалисти, който  ще осъществяват определената ДОД в съответната  Детска градина.

- Документи   удостоверяващи     професионалната  квалификация  и  педагогическа  правоспособност  на  преподавателите  за  определената  ДОД  - дипломи, удостоверения, сертификати и други

-Документи , удостоверяващи  професионалния  опит  на  преподавателите,който  ще   осъществяват  определената  ДОД  в  съответната  детска  градина – копие  от  трудова  книжка,служебна   книжка , осигурителна  книжка, удостоверение  от  НОИ:

-Програма  за обучение  на  децата  за ДОД, която  да е  представена на български  език.

- Индивидуална  цена  за обучение  за  един  учебен  час  според  възрастта  на  детето за  определената  ДОД

Критерии  за  оценка  на  офертите :

1. Максималният  брой  точки  се  образува  по следните  показатели  за  всеки  един  от  преподавателите

- степен  бакалавър – 5 т

- за степен  магистър – 10 т

- за  наличие  на  допълнителна  професионална  квалификация  в  областта  на  предлаганата  ДОД  професионално – квалификационна  степен , специализирани  курсова  и  обучение,специализации  след  дипломни  квалификации , доктор  и  други  научни  степени – 15 т

2.Професионален  опит  на  преподавателите,който  ще  осъществяват  определената  ДОД   в  съответната  детска  градина  ,доказан   с  посочените  в  чл.10 ал.8  документи,копия  на  трудова  книжка, служебна  книжка , осигурителна , удостоверение  от  НОИ – максимален  брой 25 т

Максималният  брой  точки  се  образува   по  следните  показатели :

 • при липса  на професионален  опит – 5 т
 • до 3 години – 10 т
 • над 3 години – 22 т

3.Програма  за  обучение  на  децата  за ДОД , която  да е  представена  на  български  език – максимален  брой  точки – 20 т

Максималният  брой  точки  се  образува  по  следните  показатели :

 • Ясно формулирани  цели  и  определена  връзка  на  програмата  съдържанието  на  образователното  направление – 7 т
 • при несъответствие – 0 т
 • при непълно  съответствие – 4 т
 • при пълно  съответствие – 7 т

Очакваните  резултати  в  програмата  са постижими  за  съответната  възрастова  група – 7 т

 • при несъответствие – 0 т
 • при непълно  съответствие – 4 т
 • при пълно  съответствие – 7 т

Осигурени  са  учебни  ресурси  за  съществуване  на  обучението  по  програма . 6 т

 • при несъответствие – 0 т
 • при непълно  съответствие – 3 т
 • при пълно  съответствие – 6

4.Цена  на  определената  ДОД за  обучение  за  едно  занятие, според  възрастта  на  детето -  максимален  брой  точки – 20 т

Броят  на  точките  се  определя  по  следната  формула :

Цена  на  ДОД – най  ниската  предложена  цена  х20

Цената  предложена  от  съответния  участник

ДОД – допълнителна  образователна  дейност

Продължителността  на  занятията  се  определя  съгласно  изискванията  на чл.25  от Наредба 5   от 03.06.2016 г  за  предучилищното  образование.

 1. Социална отговорност – деца ползващи  безплатно  обучение – максимален  брой  точки -10 т

Максималният  брой  точки  се  образува  по  следните  показатели :

 • дете с  двама  починали  родители – 2 т
 • дете с  един  починал  родител – 2 т
 • дете на  ресурсно  подпомагане – 2 т
 • дете от  многодетно  семейство  с  ниски  доходи, когато  две  от  децата  са  включени  в  ДОД – 2 т
 • дете с  изявени  дарби  в  областта  на  определената  ДОД  - до 10%  от  записаните  деца

Максималният  брой  точки  по  всички  критерии  е 100

 

 Начин  на провеждане  на  конкурса

1. Конкурсът  се  провежда  по  документи  от  комисия, определена със заповед на директора на ДГ 108 „Детско  царство „

 1. В комисията участват  представители  на  детската  градина , на  районната  администрация., обществения  съвет . При  отварянето  на  пликовете  имат  право  да  присъстват  съответното  физическо  лице , а  за  юридическите  лица – управителят  на  фирмата – кандидат  или  упълномощено  от  него  лице .

Всички    документи ,който  се намират  в  плик   А   и  плик   Б   се  подписват  на всяка  страница  от  двама  члена  на  комисията  и  от  съответното  физическо  лице, а  за  юридическите  лица – от  управителя  на  фирмата  или  от  упълномощено  от  него  лице .

Кандидатът  или  негов  представител  присъства  само   при  отваряне  на  пликовете  и подписване  на  документите .

 

Останалата  част  от  работата  на  комисията  протича  в  закрити  заседания.

 3. Контролът  по  изпълнение  на  заповедтта  се  осъществява  от  директора  на  ДГ 108 „Детско  царство„.

 4. Конкурсът  се  провежда   по  документи  след  представяне  на  минимум  две  оферти.

5. Ако  за  участие  в  конкурса  няма  постъпили  оферти  за  определената  ДОД  срокът  за  подаване  на  оферти  се  удължава с 5 работни  дни.

 

Информацията  за  удължаване  на  срока  се  поставя  на видно  място  в  сградата  на  Детската градина , както  и  на  интернет  страницата  на  Столична  община.

6.Ако  за  участие  в  конкурса  и  след  удължаване  на  срока  по  ал.5  няма  подадени  оферти,конкурсът  се  прекратява  със  заповед  на  директора  на  ДГ 108„Детско  царство „

Іv. Документите  за  участие  в  конкурса  с  оглед  гарантиране  на  анонимността , се  поставят  в два  плика :

  

   В  плик А   се  поставят  документите  по чл.10 от ал.1 до ал.7 включително.

 

   В  плик Б  с  надпис  ОФЕРТА  се  поставя  попълнената  оферта, съгласно  изискванията  по  чл.10 ал.8.

 1. Обявяване на  резултатите  от  конкурса.

 

1.При  подаване  пликовете  се  номерират  по  реда  на  постъпването  със  съответният  входящ  номер  от  дневника  за  входяща  кореспонденция  с  посочена  дата, месец и година .

2.Комисията  не  допуска  до  участие  в  конкурса  кандидат,който  не  е  представил  някои  от  посочените  документи  в  чл.10 от ал.1 до ал.7 включително.

Работата  на  комисията  приключва  в  двуседмичен  срок   от  изтичане  на  срока  за  подаване  на  документите. За  работата  си  комисията  съставя  протокол, който  се  предава  на  директора  на  ДГ 108„Детско  царство „  с  входящ  номер.

Работата  на  комисия  и  резултатите,отразени  в  протокола  подлежат  на  контрол  от  директора  на  ДГ 108„Детско  царство „ 

4.Тридневен  срок  от  получаване  на  протокола, директорът  на  ДГ 108„Детско  царство „  издава   Заповед  за  определяне  на  спечелилия  конкурса  кандидат. Заповедта  се  връчва  лично  срещу  подпис  или  по  пощата с  препоръчано  писмо с  обратна  разписка  на  спечелилия  кандидат,а всички  останали  участници  се  уведомяват  писмено.

Заповедта  подлежи  на  обжалване по  реда  на  Административно – процесуалния  кодекс и чл.259 ал.2 т.6  от  Закона  за  предучилищното  образование в 14 – дневен  срок  от  съобщаването  за  издадения  акт.След  изтичане  срока  за  обжалване,директорът  сключва  договор  със  спечелилия  конкурса  участник.

5.Със  спечелилия  кандидат  се  сключва  договор  в  тридневен  срок  след  изтичане  срока   за  обжалване  на  заповедта  на  директора  на  детската  градина , съгласно  Приложение  1  на  правилата. Договорът  се  сключва  между  директорът  на  детската  градина  и  спечелилия   конкурса  участник  за  срок  до  3 години.

6.ДОД   се  провеждат  извън  времето  за  провеждане  на  основните  форми  на  педагогическо  взаимодействие  и  се  организират  при  спазване  на  действащото  законодателство. Децата  се  извеждат  и  се  връщат  като  се  предават  лично  на  учителя  от  съответната  група  в  ДГ.

7.Преподавателите,осъществяващи  ДОД  носят  отговорност  за  живота  и  здравето  на  децата  по  време  на  образователната  дейност  в  ДГ.

8.Изпълнителите,осъществяващи  ДОД  ежемесечно  представят  на  директора  списъци  на  децата  с  отразени  присъствия,отсъствия  и  дължими  суми  в  които  са  отразени  образователните   теми  за  проведените  през  месеца  занимания.

9.За  ДОД  родителите  заплащат  такси,съгласно  сключения  договор.

Изпълнителят  на  ДОД  заплаща  на  ДГ  отстъпка  в  размер  на  30  процента  от  събраните  такси.

10.За  дължимите  суми  от  отстъпките  от  ДОД , предоставени  от  юридически  лица, ежемесечно  се  издава  фактура  от  ДГ.

Срок  за  подаване  на  документи  за участие  в  конкурса:20.08.2018 г – 31.08.2018 г. в   часовете  от  09:00  до 15:00 часа

 

Място  на  подаване  на  документи: ДГ 108 „Детско  царство„ жк. Дружба ул.5048  №5

Дата  на провеждане  на  конкурса: 03.09.2018 г

Обявяване   на  резултатите  от  конкурса: 10.09.2018 г.

 

В  тридневен  срок  директорът  на  ДГ 108 „Детско  царство„ издава  заповед  за  утвърждаване  на  класирането на кандидатите  и  посочва  спечелилият  конкурса.

Заниманията  по  ДОД  ще  започнат  от  1.10.2018 г

 

 Директор:
/Надя Йовчева/

Гъбка - ДГ №108 Детско царство - София
Черешки - ДГ №108 Детско царство - София
Ябълка - ДГ №108 Детско царство - София
Таралеж - ДГ №108 Детско царство - София
Слънце - ДГ №108 Детско царство - София
Мики Маус - ДГ №108 Детско царство - София